آمار خلاصه   شركت توزیع نیروی برق استان گیلان


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
سال جاری 1.720 3.050 1.77 26.08 1.470 0.27 7.720 0.090 4.00 4.120 43.00 1821 491.0 3229. 794 652
کل 15.79 5.800 1.4 4.640 0.910 0.05 12.34 6.790 30.00 8.930 - - 851.0 22698 4649 2646

نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
8.8.0 - 1402/07/20