• معاونت منابع انسانی

  نرخ مشارکت : 78.57

 • معاونت فروش وخدمات مشترکین

  نرخ مشارکت : 60.71

 • معاونت برنامه ریزی ومهندسی

  نرخ مشارکت : 40.74

 • معاونت مالی وپشتیبانی

  نرخ مشارکت : 34.34

 • معاونت بهره برداری ودیسپاچینگ

  نرخ مشارکت : 25.97

 • مدیریت توزیع برق شهرستان رشت

  نرخ مشارکت : 24.09

 • قائم مقام اجرایی در امور شهرستانها

  نرخ مشارکت : 19.32

 • حوزه ستادی

  نرخ مشارکت : 14.75