• مدیریت توزیع برق شهرستان رشت

  تعداد پیشنهاد : 998.31

 • قائم مقام اجرایی در امور شهرستانها

  تعداد پیشنهاد : 968

 • معاونت برنامه ریزی ومهندسی

  تعداد پیشنهاد : 213.89

 • معاونت بهره برداری ودیسپاچینگ

  تعداد پیشنهاد : 207.59

 • معاونت مالی وپشتیبانی

  تعداد پیشنهاد : 179.35

 • معاونت منابع انسانی

  تعداد پیشنهاد : 128.75

 • معاونت فروش وخدمات مشترکین

  تعداد پیشنهاد : 70

 • حوزه ستادی

  تعداد پیشنهاد : 60.61