ورود به سامانه

آمار خلاصه   شركت توزیع نیروی برق استان گیلان


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
سال جاری 1.140 2.700 1.17 22.98 1.220 0.23 7.640 0.100 2.00 3.770 37.00 1785 424.0 2097. 517 419
کل 14.99 5.830 1.34 4.500 0.900 0.05 12.59 7.140 28.00 9.150 - - 826.0 21566 4372 2413

نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
8.8.0 - 1402/05/19